Our Services

Gems Astrology

Yantro Ki Shakti

Kalsarp Yog

Kundali Milan

Vedic Jyotish Ke Mahtwapurn Yog

Kundali Ke Bara Ghar

The Importance of Vedic Worship

Mangalik Dosh

Gand Mul Dosh

Mantronki Shakti

Ucha ke Grah

Nich Ke Grah

Wakri Grah

Asta Grah

Shani,Sadesati and Thaiyya

The Importance Of NinePlanets In Astrology

The Importance Of Gems In Astrology

Mantra Arati And Strotra

April 2017 - 4,9,13,16,19,22,30   May 2017 - 4,7,10,14,17,25,28,31   June 2017 - 4,8,11,16,22,25,28   July 2017 - 1,4,9,13,19,23,26,30,(27 July Nagpanchami)   August 2017 - 2,5,15,20,23,27,31   September 2017 - 3,6,11,14,18,21,24,27,(9 to 20 Sept Pitrupaksha)   Octomber 2017 - 1,9,12,15-Guru Asta   November 2017 - 7,12,15,19,23,26   December 2017 - 3,6,9,12,15-ShukraAsta   Janauary 2018 - ShukraAsta. NoMuhurtham   February 2018 - 4,7,11,15,23,27   March 2018 - 1,4,8,11,15  
April 2017 - 2,7,11,14,17,20,28   May 2017 - 2,5,8,12,15,23,26,29   June 2017 - 2,6,9,14,20,23,26,29   July 2017 - 2,7,11,17,21,24,28,31,(27 July Nagpanchami)   August 2017 - 4,13,18,21,25,29   September 2017 - 1,4,9,12,16,19,22,25,29,(9 to 20 Sept Pitrupaksha)   Octomber 2017 - 7,10,13-Guru Asta   November 2017 - 5,10,13,17,21,24   December 2017 - 1,4,7,10,13-ShukraAsta   Janauary 2018 - ShukraAsta. NoMuhurtham   February 2018 - 2,5,9,13,21,25,27   March 2018 - 2,6,9,13